Khóa màn hình & thông báo iOS 15 – Ứng dụng trên Google Play

Mục lục

Mở từ màn hình Khóa

Bạn có thể nhanh chóng xem các thông báo gần đây của mình từ màn hình Khóa.

Bạn cũng có thể thực hiện những điều này từ Màn hình khóa:

– Nhấn vào một thông báo hoặc một nhóm thông báo để xem tất cả chúng cho ứng dụng.

– Vuốt qua các thông báo để quản lý, xem hoặc xóa thông báo.

– Quản lý cảnh báo cho các ứng dụng cụ thể.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Tìm hiểu cách đặt, sử dụng và thay đổi mật mã trên thiết bị của bạn.

Đặt mật mã trên điện thoại của bạn để giúp bảo vệ dữ liệu của bạn.

Thiết lập mật mã

– Trên điện thoại của bạn, mở Màn hình khóa & Thông báo ap.

– Nhấn tùy chọn Mật mã.

– Kích hoạt mật mã và nhập mật mã gồm sáu chữ số.

– Nhập mật mã của bạn để xác nhận và kích hoạt nó.

Để làm cho ứng dụng hoạt động hoàn hảo nhất. Bạn phải cấp một số quyền đặc biệt như:

– CAMERA: Để mở camera trong điện thoại của bạn.

– READ_PHONE_STATE: Để tắt màn hình khóa trong khi gọi.

– TIẾP CẬN THÔNG BÁO: Để nhận thông báo trong điện thoại của bạn.

– ĐỌC / WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Để tải thêm hình nền.

– BẢN VAW TRÊN MÀN HÌNH: Để hiển thị Khóa màn hình & Thông báo trong tất cả các ứng dụng.

[external_link offset=2]

[external_footer]

Storedetailing

Storedetailing

Storedetailing - Hệ thống chăm sóc nâng cấp xe chuyên nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Notice: Undefined index: pages in /home/txdbsgan/public_html/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 117