Thêm ứng dụng, lối tắt và tiện ích vào Màn hình chính

Mục lục


Để nhanh chóng truy cập vào nội dung yêu thích, bạn có thể tùy chỉnh Màn hình chính. Bạn có thể thêm và sắp xếp:

 • Ứng dụng
 • Lối tắt tới nội dung trong các ứng dụng
 • Tiện ích hiển thị thông tin mà không cần mở ứng dụng

Thêm vào Màn hình chính

Thêm ứng dụng

[external_link_head]

 1. Mở Tất cả ứng dụng. Tìm hiểu cách mở ứng dụng
 2. Chạm và kéo ứng dụng bạn muốn thêm. Bạn sẽ thấy hình ảnh của từng Màn hình chính.
 3. Trượt ứng dụng đến vị trí mà bạn muốn. Sau đó, nhấc ngón tay lên.

Thêm lối tắt

 1. Chạm và giữ ứng dụng rồi nhấc ngón tay lên. Nếu ứng dụng có nhiều lối tắt, bạn sẽ thấy một danh sách.
 2. Chạm và giữ lối tắt bạn muốn thêm.
 3. Trượt lối tắt đến nơi bạn muốn. Sau đó, nhấc ngón tay lên.

Mẹo: Để sử dụng một lối tắt mà không cần thêm vào Màn hình chính, hãy nhấn vào lối tắt đó.

[external_link offset=1]

Thêm hoặc đổi kích thước tiện ích

Thêm tiện ích

 1. Trên Màn hình chính, hãy chạm và giữ một chỗ trống.
 2. Nhấn vào biểu tượng Tiện ích Thêm ứng dụng, lối tắt và tiện ích vào Màn hình chính.
 3. Chạm và giữ một tiện ích. Bạn sẽ thấy hình ảnh của các Màn hình chính.
 4. Trượt tiện ích đến vị trí mà bạn muốn. Nhấc ngón tay lên.

Mẹo: Một số ứng dụng đi kèm với tiện ích. Chạm và giữ ứng dụng. Sau đó, nhấn vào Tiện ích Thêm ứng dụng, lối tắt và tiện ích vào Màn hình chính.

Đổi kích thước tiện ích

 1. Chạm và giữ tiện ích mà bạn muốn đổi kích thước trên Màn hình chính.
 2. Nhấc ngón tay lên. Nếu tiện ích có thể đổi kích thước được, bạn sẽ thấy đường chấm ở các cạnh.
 3. Để đổi kích thước của tiện ích, hãy kéo các chấm này.
 4. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn vào bên ngoài tiện ích.

Sắp xếp trên Màn hình chính

Tạo thư mục (nhóm)

 1. Chạm và giữ một ứng dụng hoặc lối tắt.
 2. Kéo ứng dụng hoặc lối tắt đó lên trên ứng dụng khác hoặc lối tắt khác. Sau đó, nhấc ngón tay lên.
  • Để thêm ứng dụng hoặc lối tắt khác, hãy kéo từng ứng dụng hoặc lối tắt lên trên nhóm.
  • Để đặt tên cho nhóm, hãy nhấn vào nhóm đó. Sau đó, nhấn vào tên thư mục đề xuất. Bạn cũng có thể nhấn vào một trong những tên đề xuất ở đầu bàn phím hoặc nhập tên bạn muốn dùng.

Di chuyển ứng dụng, lối tắt, tiện ích hoặc nhóm

 1. Chạm và kéo mục bạn muốn di chuyển. Bạn sẽ thấy hình ảnh của các Màn hình chính.
 2. Trượt mục này đến vị trí mà bạn muốn.
 3. Nhấc ngón tay lên.

Xóa ứng dụng, lối tắt, tiện ích hoặc nhóm

 1. Chạm và giữ mục muốn xóa.
 2. Kéo mục này lên trên để Xóa Thêm ứng dụng, lối tắt và tiện ích vào Màn hình chính.
 3. Nhấc ngón tay lên.

Bạn có thể thấy tùy chọn “Xóa”, “Gỡ cài đặt” hoặc cả hai. Tùy chọn “Xóa” sẽ chỉ xóa ứng dụng khỏi Màn hình chính. Trong khi đó, tùy chọn “Gỡ cài đặt” sẽ gỡ bỏ ứng dụng khỏi điện thoại.

[external_link offset=2]

Sắp xếp Màn hình chính

Thêm Màn hình chính

 1. Chạm và giữ một ứng dụng, lối tắt hoặc nhóm.
 2. Trượt ứng dụng, lối tắt hoặc nhóm đó sang phải cho đến khi bạn thấy một Màn hình chính trống.
 3. Nhấc ngón tay lên.

Xóa Màn hình chính

 1. Xóa ứng dụng, lối tắt, tiện ích và nhóm khỏi Màn hình chính.
 2. Sau khi mục cuối cùng bị xóa, Màn hình chính sẽ bị xóa.

Tài nguyên liên quan

 • Tìm, mở và đóng ứng dụng
 • Kiểm soát dấu chấm thông báo

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

[external_footer]

Storedetailing

Storedetailing

Storedetailing - Hệ thống chăm sóc nâng cấp xe chuyên nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Notice: Undefined index: pages in /home/txdbsgan/public_html/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 117